Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť


Učiteľ

Ako podporovať aktivity JA Slovensko?

Zatvoriť

Vzdelávanie učiteľov

 

Ako sa zapojiť v piatich krokoch?
 1. Vyberte si vzdelávací program, ktorý máte záujem na škole realizovať.
 2. Vyplňte prihlášku školy do tohto programu. Tá oprávňuje učiteľa a školu tento program realizovať a využívať všetky jeho materiály.
 3. Vyplňte prihlášku učiteľa na vzdelávanie. Program môže realizovať iba vyškolený učiteľ.
 4. Po vyplnení a odoslaní prihlášok ich následne spracujeme a zašleme vám faktúru. Stanovené poplatky sú za prihlášku konečné. Tvoria však iba časť celkových nákladov na vzdelávací program, či vzdelávanie učiteľa.
 5. Po uzavretí prihlasovania, dostanete email od programového manažéra s bližšími informáciami o vašom vzdelávaní (kedy, ako, kde).

 

Čo nájdete na tejto stránke?

 

Prihlášky do programov a na vzdelávanie

Noví učitelia sa môžu prihlásiť do 09. júla 2017

 

Základné informácie

Učitelia, ktorí majú záujem na škole realizovať vzdelávacie program JA Slovensko, musia absolvovať pre konkrétny program vzdelávanie. Prihlásiť sa naň je možné vyplnením online prihlášky. Okrem vzdelávania učiteľa pre príslušný program je potrebné do tohto programu prihlásiť aj školu, kde bude program realizovaný.

Vzdelávanie je možné absolvovať s možnosťou získať kredity (kontinuálne inovačné vzdelávanie pre niektoré programy), alebo bez tejto možnosti. V oboch prípadoch je nutné absolvovať vzdelávanie v plnom rozsahu. Vzdelávanie pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré sú rozdelené do obdobia max. 12 mesiacov.  Program je možné na škole začať realizovať už po absolvovaní úvodného metodického tréningu daného programu. Ostatné moduly učiteľ absolvuje počas aktuálneho školského roka.

Viac informácií o jednotlivých moduloch, nájdete na stránkach daných programov (viď zoznam programov nižšie).

Nezabudnite si prečítať pravidlá a podmienky prihlasovania sa do programov a na vzdelávanie.

 

Vzdelávacie programy

JA Slovensko ponúka učiteľom kontinuálne inovačné vzdelávanie (s možnosťou získať kredity)  podľa § 40 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj vzdelávanie (bez možnosti získať kredity), v týchto programoch:

Časový harmonogram vzdelávania

Vzdelávanie v programoch pozostáva z niekoľkých modulov (v závislosti od programu). Uvádzame termíny modulu 1 a 2 pre všetky vzdelávacie programy. Ostatné moduly  a informácie o nich, sú dostupné na konkrétnych stránkach jednotlivých programov.

Modul 1 je dištančný a ide o štúdium učebných textov pod vedením odborného tútora. Štúdium tvorí úvod do problematiky.

Modul 2 je prezenčný a ide o úvodný metodický tréning. Bude sa realizovať v zariadení - Horský hotel Belušské Slatiny, centrum vzdelávania. Tento je nutné absolvovať v plnom rozsahu. Po jeho absolvovaní, učiteľ môže začať od septembra 2017 program učiť na škole, pričom ostávajúce moduly realizuje počas šk. roka.

 • JA Aplikovaná ekonómia,
  • modul 1 | 31. júl - 19. november 2017
  • modul 2 | 21. - 25. august 2017
 • JA Podnikanie v cestovnom ruchu I,
  • modul 1 | 31. júl - 19. november 2017
  • modul 2 | 19. - 21. august 2017
 • JA Podnikanie v cestovnom ruchu II
  • modul 1 | 31. júl - 19. november 2017
  • modul 2 | 21. - 25. august 2017
 • JA Etika v podnikaní
  • modul 1 | 31. júl - 19. november 2017
  • modul 2 | 23. - 25. august 2017
 • JA Viac ako peniaze*
  • modul 1 | 31. júl - 05. november 2017
  • modul 2 | stredné školy - 18. - 20. august 2017, základné školy - 21. - 23. august 2017
 • JA A PENIAZE
  • modul 1 | 09. októbra 2017 - 09. február 2018
  • modul 2 | 20. - 22.  október 2017
 • JA Ekonómia a podnikanie
  • modul 1 | november 2017 (prezenčná časť)
  • modul 2 | december 2017 - apríl 2018 (dištančná časť)

* (na vzdelávanie/kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze, sa môžu prihlásiť maximálne dvaja učitelia z jednej/rovnakej školy)

 

Poplatok za vzdelávanie
 • 1 osoba = 50,- €, bez ohľadu na to, či sa jedná o vzdelávanie, alebo kontinuálne inovačné vzdelávanie.
 • Ak sa učiteľ zapojí len do kontinuálneho inovačného vzdelávania, príp. vzdelávania a neprihlási/nezapojí v tom šk. roku aj svoju školu do príslušného vzdelávacieho programu, na ktorého vzdelávanie sa prihlásil, je povinný uhradiť poplatok za vzdelávanie v plnej výške. Tento poplatok v plnej výške je stanovený na 250,- € za 1 osobu.
 • Zapojením do programu sa myslí, vyplnenie príslušnej prihlášky do programu, úhrada stanoveného poplatku a predovšetkým realizácia tohto vzdelávacieho programu v danom školskom roku, kedy je aj realizované vzdelávanie, na škole. Prihlášku školy a učiteľa do programu je nutné vyplniť najneskôr do 2 dní odo dňa odoslania prihlášky na vzdelávanie. Inak bude učiteľovi vystavená faktúra v plnej výške.
 • Poplatok vo výške 250,- € neplatí v prípade zapojenia sa učiteľa do kontinuálneho inovačného vzdelávania programu JA Ekonómia a podnikanie. Ide o vzdelávanie pre učiteľov s možnosťou získať kredity a bez nutnosti realizácie konkrétneho programu.
Kontinuálne inovačné vzdelávanie - pre koho je určené?

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Etika v podnikaní je určené učiteľom v podkategórii:

 • učitel' pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a
 • učitel' pre vyššie odborné vzdelávanie o učitel' pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovacie predmety: etická výchova, etika a podnikanie, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, mediálna výchova, občianska náuka, manažment osobných financií, spoločenská komunikácia, odborné ekonomické predmety

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Viac ako peniaze (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené:

Kategória pedagogických zamestnancov:

 • Učiteľ
 • Vychovávateľ

Pod kategórie pedagogických zamestnancov:

 • Učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy)
 • Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa základnej školy)
 • Učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy)
 • Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA A PENIAZE (názov vzdelávania - JA Finančná gramotnosť) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa základnej školy). 

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Aplikovaná ekonómia (názov vzdelávania - JA Podnikateľské vzdelávanie) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie  a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu I (názov vzdelávania - JA Podnikanie v cestovnom ruchu I.) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, cestovný ruch, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu II (názov vzdelávania - JA Podnikanie v cestovnom ruchu 2) je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie,
 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie,
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie.

Vyučovací predmet: technika, občianska náuka, geografia, podnikanie v cestovnom ruchu (II. stupeň ZŠ) vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a svet práce, ekonómia, aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, cestovný ruch, etika v podnikaní, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, financie, bankovníctvo a investovanie, agrárny obchod a marketing, podnikový manažment, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku.

Dôležitá informácia: Vzdelávanie JA Podnikanie v cestovnom ruchu II, môže realizovať iba učiteľ, ktorí už absolvoval vzdelávanie, resp. sa aktuálne vzdeláva v programe JA Podnikanie v cestovnom ruchu I).

 

Kontinuálne inovačné vzdelávanie v programe JA Ekonómia a podnikanie je určené učiteľom v podkategórii:

 • učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie
 • učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie

Vyučovací predmet: aplikovaná ekonómia, podnikanie v cestovnom ruchu, etika v podnikaní, občianska náuka, náuka o spoločnosti, hospodárska geografia, základy ekonómie a ekonomiky, manažment osobných financií, odborné ekonomické predmety, voliteľné vyučovacie predmety zamerané na ekonomickú problematiku

Dôležitá informácia: Vzdelávanie v programe JA Ekonómia a podnikanie sa ako jediné z vyššie uvedených neviaže na realizáciu konkrétneho programu na školách. Ide výlučne o kontinuálne inovačné vzdelávanie pre učiteľov, za účelom zvýšenia odborného, ale aj metodického potenciálu učiteľov v oblasti ekonómie. Vzdelávanie je spoplatnené sumou 50 €, bez nutnosti vypĺňaj aj prihlášku do konkrétneho programu. Postačuje iba prihláška na vzdelávanie. Viac informácií nájdete tu.